t-shirt Mimasu gennosuke no namiwa no jirosaku by Utagawa Kuniyoshi - 1830