August Strindberg by Edvard Munch, 1896 prodigi-11oz-mug